در این اتومبیل 285 قطعه کاغذ به کار رفته و ساخت آن 245 ساعت زمان برده است